Privacy Policy

Privacy Policy

 

E.B.C.G. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. E.B.C.G. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als E.B.C.G. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

 

Verwerking van persoonsgegevens: E.B.C.G. leden

Persoonsgegevens van leden worden door E.B.C.G. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie (inclusief inschrijving bij NBB)
 • Contributie heffing;
 • Informatie verstrekking;
 • Uitnodiging voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap E.B.C.G.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan E.B.C.G. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (Voornaam - Tussenvoegsel - Achternaam);
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboorte datum;
 • Geslacht;
 • Naam ouder/verzorger;
 • E-mail adres ouder/verzorger;
 • Handtekening ouder/verzorger
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam rekeninghouder;
 • Handtekening rekeninghouder;
 • Pasfoto

Uw persoonsgegevens worden door E.B.C.G. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap (behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor zover relevant).

 

Verwerking van persoonsgegevens: E.B.C.G. vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door E.B.C.G. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vrijwilligers administratie (inclusief inschrijving bij NBB);
 • Informatie verstrekking;
 • Uitnodiging voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Vrijwilligers overeenkomst met E.B.C.G.;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan E.B.C.G. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (Voornaam - Tussenvoegsel - Achternaam);
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Uw persoonsgegevens worden door E.B.C.G. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap (behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor zover relevant).

 

Verwerking van persoonsgegevens: E.B.C.G. Tenues Leden

Persoonsgegevens van leden worden door E.B.C.G. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Bestellen E.B.C.G. Tenues voor leden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Informatie noodzakelijk voor het bestellen van het juiste E.B.C.G. Tenue;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan E.B.C.G. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (Voornaam - Tussenvoegsel - Achternaam);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Kleding maten

Uw persoonsgegevens worden door E.B.C.G. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de bestelling en daarna één maand na de uitlevering van de bestelling aan het betreffende lid.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de inschrijving van leden bij de NNB;
 • Inplannen van basketbal wedstrijden;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

E.B.C.G. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens E.B.C.G. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via één van de bestuurleden.


Contactgegevens van ons bestuur zijn te vinden op www.ebcg.nl

 

 

Zoeken

Gebruik onderstaand veld om te zoeken binnen onze website.

 

 

Ook basketballen?

Lijkt het je ook leuk om te basketballen? Je bent van harte welkom om een keer mee te trainen! Wij trainen bij EBCG op woensdag, donderdag of vrijdag. Meldt je aan bij de ledenadministratie via het contactformulier, om te kijken met welk team je een paar keer mee kan trainen.

 

Vragen?

Heb je vragen of wil je in contact met ons komen? Vul dan het contactformulier in.